Privacyverklaring

ERKE BV, gevestigd aan de Rademakerstraat 1, 7881 JX te Emmer-Compascuum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
ERKE BV
Rademakerstraat 1
7881 JX Emmer-Compascuum
06 19617171
info@erkebv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ERKE BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Denk bijvoorbeeld aan
• Voor- en achternaam
• (Zakelijke) adresgegevens
• Functie
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (bij een factuurrelatie)
• Locatiegegevens
• Bestelgegevens
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@erkebv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ERKE BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Opmaken van een offerte
– Opmaken van een factuur
– Contactmomenten
– Wij maken gebruik van social media o.a. facebook. Wij gebruiken hierin alleen uw gegevens (bijv
foto’s), na toestemming van de betreffende klant

Geautomatiseerde besluitvorming

ERKE BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ERKE BV tussen zit)

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren

ERKE BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder beschrijven wij voor de verschillende soorten persoonsgegevens waarom wij deze bewaren.

 • Opmaken van een offerte
 • Opmaken van een factuur
 • Contactmomenten
 • Wij maken gebruik van social media o.a. facebook. Wij gebruiken hierin alleen uw gegevens (bijv
  foto’s), na toestemming van de betreffende klant.

Delen van persoonsgegevens met derden
ERKE BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ERKE BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als wij een andere partij inschakelen die een deel van onze dienst uitvoert, dan delen wij persoonsgegevens met deze andere partij in alleen die situaties waarbij dat nodig is voor de uitvoering van de dienst door deze andere partij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ERKE BV gebruikt alleen functionele cookies. ERKE BV gebruikt deze cookies om statistieken bij te houden over hoe de website bezocht wordt, daarbij worden geen persoonsgegevens gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ERKE BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erkebv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ERKE BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ERKE BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@erkebv.nl

Privacyverklaring Website

ERKE BV verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u die zelf aan ons verstrekt. U geeft ons dan daarmee toestemming om deze gegevens te verwerken.

Voor welke orden de persoonsgegevens verwerkt:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • ERKE BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Als u bij ons diensten afneemt, hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om de dienst te
kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig, of in geval van factuur gerelateerde gegevens, zo lang als wettelijk vereist.